Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wilków zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Zamawiający: Gmina Wilków
 2. Przedmiot zamówienia: unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków
 3. Termin realizacji zamówienia: 04.07.2016-07.10.2016 r.
 4. Miejsce realizacji: teren Gminy Wilków
 5. Kryterium wyboru ofert: 100% cena.
 6. Kod CPV: 90650000-8
 7. Inne istotne warunki zamówienia:

a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia a także wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnieńzłożonych ofert.
c) Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 30 dni po przedłożeniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po wykonaniu zamówienia.
d) Wszystkie podane ceny w ofercie powinny być cenami brutto uwzględniającymi wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT.
e) Za realizację przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

Załączniki:

Wersja XML