Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków

Wilków, 01.06.2017 r.

GKR. 041.4.2017

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wilków zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

1. Zamawiający: Gmina Wilków
2. Przedmiot zamówienia: unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków
3. Termin realizacji zamówienia: 03.07.2017-02.10.2017 r.
4. Miejsce realizacji: teren Gminy Wilków
5. Kryterium wyboru ofert: 100% cena.
6. Kod CPV: 90650000-8
7. Inne istotne warunki zamówienia:

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia
Wykaz nieruchomości
Formularz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML