Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wilków, dnia 18 grudnia 2019 r.

GK.6733.10.2019.EH                                                            

 

      OBWIESZCZENIE

   o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dot. ,,Budowa odcinka linii energetycznej SN i demontaż linii energetycznej SN’’.

Adres inwestycji:

Działki nr 89/22 i 89/23, KM 1, obręb Lubska, gmina Wilków.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Wilków

podaje do wiadomości, że w dniu 18 grudnia 2019 r. została wydana decyzja nr GK.6733.10.2019.EH o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji   w Urzędzie Gminy  w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków / pok. nr 3, w części budynku B / od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500,  w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. od dnia 19.12.2019 r.

 

 

                                                                                    Wójt Gminy Wilków

                                                                                                        /-/ mgr Bogdan Zdyb

 

Wersja XML