Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie - XIII sesja Rady Gminy w Wilkowie 28 maja 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XIII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2020 – za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.
 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych - za 2019 rok.
 8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wilków.
 9. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy Wilków.
 10. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wilków.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilków na lata 2016 - 2019.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury i świetlic wiejskich za 2019 rok.
 13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r .
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.73.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z siedzibą w Namysłowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Wilków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2020 roku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Pszenicznej.
 25. Wolne wnioski i pytania.
 26. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 27. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Wersja XML