Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie centrum rekreacji w Pągowie

Brak opisu obrazka
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”

 

Nazwa projektu: Wykonanie centrum rekreacji w Pągowie

Gmina Wilków dnia 19.02.2010r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” do Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa na projekt pn. „Wykonanie centrum rekreacji w Pągowie”.

Rada LGD Dobra Widawa oceniła i sporządziła listę operacji wybranych i nie wybranych do finansowania w ramach i naboru - działanie 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. w wyniku oceny wniosek Gminy Wilków został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju Partnerstwa Dobra Widawa i zajął 4 miejsce na liście operacji wybranych do finansowania, następnie został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Marszałkowski w Opolu, 31.08.2010r. Gmina Wilków podpisała z Samorządem Województwa Opolskiego Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie ww. operacji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania - firmę: Usługi remontowo-Budowlane Marek Jasinowski, 46 – 132 Kowalowice, ul. Polna 5.

Całkowita wartość projektu: 333 305,74

Dofinansowanie projektu nie przekroczy: 116 946,00

W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in. prace związane z rozbiórką wiaty przystankowej i montaż nowej, remont istniejącego ogrodzenia murowanego wraz  z wymurowaniem brakującego odcinka i wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej na słupkach stalowych oddzielającego plac zabaw od jezdni, wykonanie chodnika z kostki betonowej, utwardzenie części terenu tłuczniem kamiennym, wykonanie boiska do siatkówki, montaż grilla oraz urządzeń zabawowych i ławek parkowych.

W dniu 28 października 2010r. odbył się uroczysty odbiór centrum rekreacji dla dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców wsi.

Wersja XML