Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Wilków za 2019 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Wójt co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje  raport  podczas  sesji, na której  podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie  udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium Wójtowi.  Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w  debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane są w biurze Rady Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, wejście A, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wilkowie lub mogą zostać umieszczone w skrzynce podawczej, która znajduje się przed wejściem do Urzędu Gminy. Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia 24 czerwca 2020 r.

Debata nad raportem o stanie gminy Wilków za 2019 rok odbędzie się podczas sesji Rady Gminy w Wilkowie w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w biurze Rady Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11 wejście A, pokój nr 8, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków: bip.wilkow.pl oraz na stronie internetowej gminy: www.wilkow.pl.

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki


Załączniki do pobrania:

  1. Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy
  2. Klauzula informacyjna
  3. Raport o stanie Gminy Wilków za 2019 rok
Wersja XML