Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Managerowie administracji samorządowej nową generacją urzędników - nowe zarządzanie publiczne w gminach województwa opolskiego

Baner zawierający logo programu Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności oraz symbol Unie Europejskiej

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet V Dobre rządzenie
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Nazwa projektu: Managerowie administracji samorządowej nową generacją urzędników – nowe zarządzanie publiczne w gminach województwa opolskiego.

Gmina Wilków podpisała 25 maja 2010 r. deklarację uczestnictwa ww. projekcie realizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu w charakterze partnera.

Głównym celem projektu jest przygotowanie kadry samorządowej do jak najsprawniejszego wykonywania swojej funkcji w obecnych warunkach społeczno – ekonomicznych m.in. poprzez szkolenia dot. zamówień publicznych, kontroli zarządczej w świetle kpa, marketing terytorialny, współpraca z  organizacjami pozarządowymi w świetle obowiązujących przepisów prawa. Projekt ukierunkowany jest na podniesienie kwalifikacji pracowników gmin.

Wersja XML