Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie - część A

Baner zawierający logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz symbol Unii europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Nazwa projektu: „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie – część A”

W listopadzie 2010r. Gmina Wilków złożyła wniosek na realizację ww. zadania w III konkursie na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Wilków jak i okolicznych miejscowości poprzez zaspokajanie potrzeb kulturalnych. Operacja wpłynie korzystnie na wizerunek i atrakcyjność miejscowości Wilków jak i całej gminy.

Zadanie obejmie wykonanie następujących prac:

Wykonawcą zadania została firma budowlana „Kubot” sp.j. Antoni i Małgorzata Kubot Mianowicie 1k, 63-600 Kępno, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, z którą to Gmina Wilków  podpisała umowę.

Prace zostały zakończone w grudniu 2011r. 

Całkowita wartość projektu: 386 649,35

Kwota dofinansowania: 244 463,00

Wersja XML