Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poznasz, zrozumiesz, polubisz

Baner zawierający logo programu Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności oraz symbol Unie Europejskiej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 Nazwa Projektu: Poznasz, zrozumiesz, polubisz

 

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 70 uczniów i uczennic z Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach poprzez udział w zajęciach  i warsztatach.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

Grupą docelową jest 70 uczniów i uczennic uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do klas IV-VI  Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach.

W ramach projektu prowadzone były następujące zajęcia:

  1. zajęcia z kompetencji kluczowych:
  1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody,
  2. doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna:

Oprócz zajęć dzieci w ramach projektu uczestniczyły w wycieczkach do Teatru, Muzeum Wsi Opolskie oraz Arboreturm w Ślizowie.
Aby przełamywać bariery komunikacyjne został zapewniony dowóz i odzwóz dzieci na zajęcia .

Całkowita wartość projektu: 46 859,70

Kwota dofinansowania : 46 859,70

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wersja XML