Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie - XIV sesja Rady Gminy w Wilkowie 25 czerwca 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XIV sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków za 2019 rok.
 6. Raport o stanie gminy Wilków, w tym:
  1. rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Wilków za 2019 r.,
  2. debata nad raportem o stanie Gminy Wilków za 2019 r.,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie finansowe Gminy Wilków, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok,
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok.
 8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2019 rok,
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.73.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wilków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wilków.
 18. Wolne wnioski i pytania.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 20. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Wersja XML