Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

GK.6733.3.2020.EH

Wójt Gminy Wilków, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej’’, na działkach nr 70, 76, 126, KM1, obręb Młokicie, gmina Wilków, powiat namysłowski, wszczętym  w dniu 08.06.2020 r. na wniosek inwestora Elektrownia PV 14 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyznacza stronom termin siedmiu dni do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), organ administracji ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział
w prowadzonym postępowaniu oraz umożliwić stronom przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień 09.07.2020 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilków, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wilków, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilków oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Młokicie. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.

Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu w Referacie Gospodarki Komunalnej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:00 do 15:00.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Wersja XML