Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020  r. poz. 283 z późn. zm.)

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków

w dniach od 22 lipca do 20 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wilków: www.bip.wilkow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami będzie miała miejsce w siedzibie Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16, 46-113 Wilków w dniu 30.07.2020 r., o godz. 10.00 z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag.

Uwagi do projektu Studium mogą wnosić osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: do Wójta Gminy Wilków, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy jednostki organizacyjnej i siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2020 r.

Jednocześnie każdy ma prawo do składania uwag do projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2020 r.

W związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowego projektu Studium do publicznego wglądu można zapoznać się z dokumentacją sprawy.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Wilków.

Uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 11 , 46-113 Wilków, e-mail: .
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani Katarzyna Winiecka, tel. 77 419 55 11 wew.111, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej związanej ze sporządzaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania na podstawie ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.
 6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Może Pani/Pan złożyć do Urzędu Gminy wniosek dotyczący:
  1. sprostowania / poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO);
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymania operacji na danych osobowych lub usuwania danych (art. 18 RODO);
  3. dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz kopia danych – art. 15 RODO).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 8. Dane osobowe podane przez Pani/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wersja XML