Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie - XV sesja Rady Gminy w Wilkowie 24 września 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2020 r. poz. 713) zwołuję XV sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji  i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.
 6. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy nt. bezrobocia.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.73.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VII.49.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilków na rok szkolny 2020/2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.79.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 14. Wolne wnioski i pytania.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 16. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

 

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy w Wilkowie
Magdalena Łambucka

Wersja XML