Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie - XVII sesja Rady Gminy w Wilkowie 29 grudnia 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zwołuję XVII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i pytania.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawką Wójta Gminy Wilków, w tym:
  • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok, w tym:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
  2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie oraz opinii pozostałych Komisji,
  4. stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji,
  5. dyskusja nad projektem budżetu,
  6. jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.73.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Wilków.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VIII.61.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2024 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Namysłów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2021 rok.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 19. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Wersja XML