Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Książka na telefon

Drodzy Czytelnicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie z dniem 1 marca rozpoczęła akcję „Książka na telefon”.

To program skierowany do mieszkańców sołectwa Wilków, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia, stopień niepełnosprawności nie mają możliwości dotarcia do naszej biblioteki i wypożyczenia książki.

Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 77 419 55 08 w godzinach otwarcia GBP w Wilkowie i zamówić interesującą książkę. Usługa dowozu i odbioru jest bezpłatna. Książki będą dostarczane raz w tygodniu – w środę.

Plakat dotyczy usługi Książka na telefon oferowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilkowie skierowaną do mieszkańców sołectwa Wilków. Plakat w tonacji brązów, pośrodku umieszczona grafika czerwonego wazonu z trzema kolorowymi kwiatkami, obok dwie książki z czerwoną i niebieską okładką oraz czerwony telefon.

REGULAMIN USŁUGI „KSIĄŻKA NA TELEFON”

§ 1.

 1. Usługa „Książka na telefon” skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie sołectwa Wilków.
 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie w godzinach pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.
 4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie raz w tygodniu – w środę.
 5. Przy zapisie Czytelnik powinien okazać aktualny dokument tożsamości oraz wypełnić kartę zapisu, stanowiącą załącznik do Regulaminu zasad i warunków korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE Nr L 119/1 z dnia 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 2.

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 woluminów.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 4. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

§ 3.

 1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.

§ 4.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością Biblioteki.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.

§ 5.

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka na telefon”.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmuje odpowiadający za prowadzenie usługi pracownik Biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.
Wersja XML