Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie - XXII sesja Rady Gminy w Wilkowie 23 września 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 23 września 2021 r. (czwartek) o godz. 11:00
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i pytania.
 6. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.
 7. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVII.127.2020 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVII.128.2020 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Wilków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilków na rok szkolny 2021/2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej położonej w Bukowiu stanowiącej własność Gminy Wilków.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 19. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Wersja XML