Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie - XXXI sesja Rady Gminy w Wilkowie 15 września 2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 15 września 2022 r. (czwartek) o godz. 1100.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji  i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i pytania.
 6. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.
 7. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIV.188.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilków na lata 2022-2030.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIV.189.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilków na rok szkolny 2022/2023.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilków.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 18. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

 

Wersja XML