Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jakubowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Wilkowie uchwały Nr XXVIII.224.2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jakubowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 14 października 2022 r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Wilków, na adres Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46‑113 Wilków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez skrzynkę podawczą gminy na adres .

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 11 , 46-113 Wilków, e-mail:
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani Katarzyna Winiecka, tel. 77 419 55 11 wew.111, e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jakubowice na podstawie ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.
 6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  Może Pani/Pan złożyć do Urzędu Gminy wniosek dotyczący:
  1. sprostowania / poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO);
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymania operacji na danych osobowych lub usuwania danych (art. 18 RODO);
  3. dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz kopia danych – art. 15 RODO);
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 8. Dane osobowe podane przez Pani/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Wersja XML